Bestyrkning

Tack vare att företagets ägare och vd Peter Bolin är auktoriserad translator från engelska, tyska, nederländska och norska till svenska har företaget möjlighet att erbjuda bestyrkta översättningar i dessa språk och språkriktningar.

För att bli auktoriserad translator måste man genomgå ett särskilt översättningsprov som anordnas av myndigheten Kammarkollegiet. Provet omfattade till och med 2019 översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text från svenska till ett annat språk eller från ett annat språk till svenska. Kraven för godkännande är högt ställda och bedömningen görs av kvalificerade språkexperter. De översättare som godkänts i provet får därefter sin redbarhet kontrollerad av Kammarkollegiet, som först därefter utställer bevis om auktorisation. Translatorn måste ansöka om förnyelse av auktorisationen vart femte år.

Från och med 2020 är provet förändrat och genomförs nu som två delprov, ett på våren och ett på hösten. Den ekonomiska texten är borttagen.

Endast auktoriserade translatorer har rätt att bestyrka sina översättningar. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel. Missbruk av titeln ska anmälas till Kammarkollegiet.

Det är bara fysiska personer som kan auktoriseras, inte översättningsbyråer. Detta gäller även om byråns innehavare är auktoriserad translator. Observera att man inte blir auktoriserad translator efter att ha gått en utbildning vid Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Det förekommer att vissa översättare använder sådana titlar som ”diplomerad översättare”, ”ackrediterad översättare”, ”godkänd översättare” och ”legitimerad översättare”. Sådana titlar har ingen som helst juridisk giltighet och ger inte någon rätt att bestyrka översättningar. Det är endast auktoriserade translatorer och inga andra som har genomgått Kammarkollegiets översättningsprov och blivit godkända.

Mer information om hur translatorsprovet går till finns på Kammarkollegiets webbplats: https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/oversattare/praktiska-instruktioner-infor-och-under-oversattarprovet.

Peter Bolins godkända translatorsprov finns att ladda ned här:
Från norska till svenska 2001.
Från engelska till svenska 2005.
Från tyska till svenska 2008.
Från nederländska till svenska 2014.

På 2014 års translatorsprov från nederländska till svenska fick Peter Bolin följande sammanfattande omdömen av bedömarna:

Bedömare 1
Det stabila, gedigna intryck kandidaten gör håller och förstärks till och med i de fackspråkliga texterna. De svenska översättningarna präglas av en bra förståelse av det som verkligen vill sägas på källspråket, vilket här och där rentav resulterar i en klarare text på mål- än källspråket.

Bedömare 2
Med beröm godkänt! Examinanden har gått från klarhet till klarhet och visat prov på goda kunskaper i både målspråket och källspråket, god kännedom om ekonomisk och juridisk terminologi och mycket goda stilistiska färdigheter. Dessutom är examinanden mån om läsaren och gör små anpassningar till förmån för läsbarhet och begriplighet. Elegant, professionellt och snyggt!

Varför är bestyrkta översättningar dyrare än vanliga översättningar?

För det första, eftersom det är betydligt mer arbete. Översättningen ska så långt det är möjligt likna originalet. Layouten på exempelvis ett betyg kan ta oerhört mycket tid i anspråk. Det finns översättare som av den anledningen inte vill översätta utbildningsbevis. Dessutom måste allting kontrolleras extra noga. När dokumentet en gång har häftats ihop och försetts med sigill kan det inte längre tas isär. Då går det inte längre att korrigera ens ett litet skrivfel.

Därutöver tar det längre tid än vad många tror att bestyrka, häfta ihop och göra översättningen leveransklar. Det tar också tid att gå till brevlådan. Vanliga översättningar som inte ska bestyrkas kan levereras via e-post.

För det andra, eftersom det utgår en avgift för att förnya auktorisationen vart femte år. Dessutom är förnyelsen förenad med en del administration eftersom Kammarkollegiet ställer krav på att den auktoriserade translatorn ska kunna redovisa hur mycket han eller hon har översatt i den aktuella språkriktningen. Därutöver är en bestyrkt översättning ett officiellt dokument med översättarens namn angivet.